Des del 25 de maig de 2018 està en vigor la nova normativa de protecció de dades europea, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016 (RGPD)

Aquest reglament comporta que:

  • El Responsable de fitxers i de tractament de les seves dades personals és el NÀUTIC PALAMOS,S.A.
  • La finalitat del tractament de les seves dades personals és la de gestionar i poder atendre els compromisos generats per la relació que mantenim amb vostè i de mantenir-lo informat de les nostres activitats.
  • No es cediran les seves dades a tercer ni es realitzaran transferències internacionals de dades.
  • Les seves dades seran comunicades; en cas de ser necessari; a les administracions públiques i a totes aquelles entitats amb les que sigui necessària la comunicació amb la finalitat de complir amb la prestació dels serveis vinculats a la relació que mantenim amb vostè.
  • Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil, vostè no sol·liciti la seva supressió i en qualsevol cas, en compliment dels terminis legals de prescripció que resultin d’aplicació.
  • Podrà exercir els drets d’accés, rectificació,limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la seva petició a les oficines del NÀUTIC PALAMOS,S.A, situades al carrer Salvador Albert i Pey, s/n de Palamós, on se li facilitaran els impresos oportuns i adequats a la seva pretensió.

Amb el present escrit queda informat de que NÀUTIC PALAMOS,S.A. procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i de que NÀUTIC PALAMÓS, S.A es compromet a adoptar totes les mesures raonables i que estiguin al seu abast per a què aquestes dades es suprimeixin o rectifiquen sense dilació quan siguin inexactes.