24 de desembre a partir de les 10:30h

PREU INSCRIPCIÓ : 6€

La inscripció inclou:

 • Participació a la cursa.
 • Esmorzar post-carrera.
 • Participació a sorteigs de:
  • Material esportiu
  • Batejos de busseig
  • Experiència en Kayak
  • Lloguer d’embarcació

INCLOU DONATIU A LA  FUNDACIÓ VIMAR

Nàutic Palamós, SA tractarà les dades segons el reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.Llei orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.