December 24th starting at 10:30h

REGISTRATION PRICE : 6€

Registration includes:

 • Participation in the race
 • Post-race lunch
 • Participation in raffles of:
  • Sport Equipment
  • Diving baptisms
  • Kayak Experience
  • Boat rental

INCLUDES DONATION TO VIMAR FOUNDATION

Nàutic Palamós, SA tractarà les dades segons el reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.Llei orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.