24 de diciembre a partir de las 10:30h

PRECIO INSCRIPCIÓN : 6€

La inscripción incluye:

 • Participación en la carrera.
 • Almuerzo post-carrera.
 • Participación en sorteos de:
  • Material deportivo
  • Bautizos de buceo
  • Experiència en Kayak
  • Alquiler de embarcación

INCLUYE DONATIVO A LA  FUNDACIÓN VIMAR

Nàutic Palamós, SA tractarà les dades segons el reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.Llei orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.